Semàfor en groc

Semàfor en groc… passo o no passo?

Quan veiem un semàfor en verd o en vermell sabem perfectament el que hem de fer: passar o minorar la marxa per a detenir-nos. Però, què passa amb un semàfor en groc?

Moltes vegades els conductors acceleren per a no haver de detenir-se davant un semàfor en vermell o frenen en sec per a detenir-se.

La pregunta del milió: es pot passar un semàfor quan està en groc?

Poden multar-me per passar-me un semàfor en groc?

A l’article 146 del Reglament General de Circulació s’indica el significat de les llums i fletxes dels semàfors:

  • Una llum vermella no intermitent prohibeix el pas. Mentre està encesa, els vehicles no han de depassar el semàfor ni, si existeix, la línia de detenció anterior més propera a aquest. Si el semàfor estigués dins o al costat oposat d’una intersecció, els vehicles no han d’internar-se a aquesta ni, si existeix, depassar la línia de detenció situada abans d’aquesta.
  • Una llum groga no intermitent significa que els vehicles han de detenir-se en les mateixes condicions com si es tractés d’una llum vermella fixa, tret que, quan s’encengui, el vehicle es trobi tan prop del lloc de detenció que no pugui detenir-se abans del mateix en condicions de seguretat suficients.
  • Una llum groga intermitent o dues llums grogues alternativament intermitents, obliguen els conductors a extremar la precaució i, si escau, cedir el pas. A més, no eximeixen del compliment d’altres senyals que obliguin a detenir-se.

Dit això, podem interpretar que una llum groga fixa equival a una llum vermella, per la qual cosa sí que podem ser multats per saltar-nos un semàfor estant aquest en fase groga fix.

No obstant això, quan es tracta de groc intermitent el seu significat és de precaució. En aquest cas caldrà minorar la velocitat i mantenir la distància necessària de frenat.

Ja saps, a semàfor en groc, cal detenir el vehicle, tret que estiguis ja just passant per ell.

Semàfor en groc | Autoescola Sant Feliu